So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Chỉ thành viên của lớp mới có thể xem nội dung này.