Phải làm gì để phòng cháy khi ở nhà?

Chỉ thành viên của lớp mới có thể xem nội dung này.