Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số

Chỉ thành viên của lớp mới có thể xem nội dung này.