Giảm đi một số lần

Chỉ thành viên của lớp mới có thể xem nội dung này.