Điểm ở giữa. Trung điểm của một đoạn thẳng

Chỉ thành viên của lớp mới có thể xem nội dung này.